Adatvédelmi tájékoztató

a FAST Hungary Kft. (székhely: H-2310 Kántor út 10. Szigetszentmiklós Magyarország; cégjegyzékszám: 13-09-101809; képviselője Pásztor András ügyvezető; a továbbiakban: „Szervező” vagy „Adatkezelő) a „Patroncsere” nyereményjátékához („Játék”) kapcsolódóan

1. A Játékosok a Játékban való részvétellel kifejezett és önkéntes hozzájárulásukat adják ahhoz, hogy a megadott személyes adataikat minden további ellenszolgáltatás és engedélyezés nélkül a hatályos adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően a Játék lebonyolítása céljából a Szervező a jelen tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

A kezelt adatok köre:

- a Játékban való részvételhez megadott személyek adatok: teljes név, email cím

Az adatkezelés célja: a Játék lebonyolítása, nyeremények átadása

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés ideje: Az Adatkezelő, valamint az adatfeldolgozók a Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatokat a Játék lezárásáig, illetve a nyeremények átadásáig, illetve az egyes jogszabályok által előírt iratmegőrzési idő lejártáig kezeli.

2. Amennyiben a Játékos a regisztráció során a megfelelő mező kipipálásával ehhez hozzájárult, a Szervező a regisztráció során megadott nevét, e-mail címét marketing-kapcsolattartás, közvetlen üzletszerzési célú megkeresések (az Adatkezelő által forgalmazott termékek és szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása e-mail útján) érdekében kezeli és felhasználja az adatok megadásától számított legfeljebb 10 évig, kivéve, ha a Játékos a hozzájárulását visszavonja, avagy kifejezett hozzájárulását adta ahhoz, hogy azokat az Adatkezelő további meghatározott ideig kezelje.

A kezelt adatok köre:

- teljes név; e-mail cím

Az adatkezelés célja: marketing kommunikáció

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása

Az adatkezelés ideje: a hírlevélről való leiratkozásig, de legkésőbb az adatok megadásától számított 10 év;

3. Az adatok kezelését a Szervező, mint Adatkezelő, feldolgozását a Szervező megbízásából a Profit & Partners Kft. (1096 Budapest, Thaly Kálmán u. 32) és Ixor.hu Kft. (1068 Budapest Király u. 110.) mint adatfeldolgozók végzik.

Az adatfeldolgozók adatkezeléssel összefüggő tevékenysége:
- Profit & Partners Kft.: a Játék lebonyolításával kapcsolatos adatkezelési tevékenységek
- Ixor.hu Kft: tárhely-szolgáltatás

4. Adattovábbítás
Az adatok harmadik fél részére nem kerülnek átadásra.

5. Az Adatkezelő és az adatfeldolgozók a Játékos által megadott személyes adatokat bizalmasan kezelik és betartják a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendelet (GDPR) rendelkezéseit.

Az Adatkezelő a biztonságos adatkezelés érdekében az adattároláshoz, feldolgozáshoz, adattovábbításhoz kapcsolódó informatikai és egyéb biztonságos adatkezelést elősegítő valamennyi intézkedést megteszi, illetve biztosítja. Az Adatkezelő a tőle elvárható módon megteszi a szükséges intézkedéseket az általa kezelt személyes adatoknak a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés, sérülés, megsemmisülés elleni védelem biztosítása, az ehhez szükséges technikai feltételek garantálása érdekében.

6. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre: A Játékosok által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő, illetve az adatfeldolgozók azon munkavállalói, megbízottjai férhetnek hozzá, akiknek ezen adatok megismerése a feladataik teljesítése érdekében szükséges.

7. A Játékosok jogai

Jelen tájékoztató célja, hogy a Játékosok az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjanak.

Önnek bármikor lehetősége van, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, amennyiben igen, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:
a) az adatkezelés céljai;
b) az érintett személyes adatok kategóriái;
c) azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;
d) adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;
e) azon jogáról, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;
g) ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;
h) automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
Az Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát kérése esetén az Ön rendelkezésére bocsátja. További másolatokért az Adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel.

A Játékos bármikor jogosult kérni a pontatlan személyes adatok azok helyesbítését, illetve a kiegészítését, mely kérelemnek az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles eleget tenni.

A Játékos jogosult továbbá arra, hogy a hozzájárulását bármely időpontban visszavonja.

Amennyiben a Játékos a hozzájárulást visszavonja, az Adatkezelő a visszavonást követő ... napon belül a Játékos személyes adatait a nyilvántartásából törli.

A Játékos kérésére az Adatkezelő köteles arra, hogy a Játékosra vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, amennyiben - a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; - a Játékos visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; - ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre; - a személyes adatokat jogellenesen kezelték; vagy - a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Ha az Adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és a jelen pont értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő Adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

A törlésre vonatkozó fenti rendelkezés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a) a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
b) a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;
c) a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
d) közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törléshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
e) jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

A Szervező felhívja ugyanakkor a figyelmet, hogy ha a Játékos a személyes adatainak törlését a Nyereményjáték befejezése, illetve a Nyeremények átadása előtt kéri, ez a Nyereményjátékból történő kizáráshoz vezet tekintettel arra, hogy a Játékos személyes adatai nélkül a Játék nem bonyolítható le.

A Játékos kérésére az Adatkezelő köteles korlátozni az adatkezelést, amennyiben
- a Játékos vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;
- az adatkezelés jogellenes, és a Játékos ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
- az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de a Játékos igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
- ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és a Játékos tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az Adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A Játékos a fentiek túl kérheti az Adatkezelőtől, hogy a megadott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja és jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik Adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, valamint amennyiben technikailag az megvalósítható, kérheti a személyes adatok Adatkezelők közötti közvetlen továbbítását is.

A kérelmek benyújtására az alábbi címeken van lehetőség: FAST Hungary 2310 Szigetszentmiklós, Kántor út 10. szám alatti címen postai úton vagy az info@sodstream.hu e-mail címen

A beazonosítás miatt mindig szükséges a pontos személyes adatok megadása.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről.

Ha a Játékos elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha a Játékos azt másként kéri.

Az Adatkezelő helyesbítésről, korlátozásról, illetve a törlésről a Játékost, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították.

Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket a Játékos kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül tájékoztatja a Játékost az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy a Játékos panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ha a Játékos kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelő, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) díjat számíthat fel, vagy

b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása az Adatkezelőt terheli.

8. A Játékos fenti jogainak megsértése esetén bírósághoz, vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
www: http://www.naih.hu
e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

9. Az Adatkezelő az adatkezelést a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz bejelentette

  • A nyereményjáték lebonyolításával kapcsolatos adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-145709/2018
  • A marketing tevékenységhez kapcsolódó adatkezelés nyilvántartási száma: NAIH-145710/2018

Budapest, 2018. május 14.

FAST Hungary Kft.
Szervező/Adatkezelő